Věnujte pozornost vyšším cenovým relacím ve standardu.

Jednotky

Vstupní dveře

 • protipožární bezpečnostní
 • do dodatečně montovaných obložkových ocelových zárubní
 • s bezpečnostním kováním

Stěny, strop

 • omítka
 • barva bílá
 • koupena a WC podhled SDK

Zásuvky a vypínače

 • barva bílá ABB Tango
 • počet dle PD

Vnitřní dveře

 • hladké plné 2 166,- Kč
 • prosklené 1x na jednotku 2 468,- Kč
 • zárubeň obložková 2 372,- Kč

Podlahy

 • dlažba 605,- Kč /m2
 • vinylová podlaha včetně příslušné soklové lišty 1 000,-Kč/m2

Povrchové úpravy

 • vnitřní omítka hlazená, výmalba bílá

Elektroinstalace

 • bytový rozvaděč, zásuvky a vypínače na stěnách a počtu dle normy, příprava pro instalaci svítidel

Kuchyně

 • příprava pro zapojení spotřebičů v kuchyňské lince, napojovací armatury, přívody elektro (kuchyňská linka není součástí dodávky)

Radiátory

 • nástěnná tělesa desková, bílá s termoregulační hlavicí

Slaboproud

 • 1× domovní video telefon
 • 1× příprava trubkování pro připojení TV/STA
 • 1× příprava trubkování pro připojení Internetu

Koupelny a WC

 • dlažba 605,- Kč/ m2
 • keramický obklad do výšky stropního podhledu v ceně 484,- Kč/m2 
 • keramický obklad na WC v ceně 484,- Kč/m2  – pouze do výšky 1,90 m
 • umyvadlo + klik klak  v ceně 2 335,- Kč
 • baterie umyvadlová v ceně 1 089,- Kč
 • umyvadlo + sifon na WC dle PD v ceně 1 561,- Kč
 • baterie stojánková umyvadlová v ceně 1 089,- Kč
 • vana + sifon rozměr dle PD v ceně 3 801,- Kč
 • baterie vanová v ceně 1 561,-
 • sprchový kout s vaničkou v ceně 11 955,- Kč
 • baterie sprchová v ceně 1 209,- Kč
 • ruční sprcha v ceně 605,- Kč
 • WC závěsné + podmítková souprava v ceně 4 114,- Kč
 • WC  sedátko v ceně 1 000,- Kč

Kování dveří

 • klika a zámek v ceně  666,- Kč

Terasy, lodžie

 • povrch podlah a obvodových stěn nelze měnit (pohledový beton nebo betonová dlažba)

 

Veškeré výše uvedené sanitární vybavení a materiály je možno vybrat dle individuálního výběru  u námi určeného dodavatele

Komerční prostory

Vnitřní vybavení jako u jednotek dle PD

Dům

Založení objektu

 • monolitická základová deska na železobetonových pilotách

Spodní stavba

 • železobetonová monolitická konstrukce (vodostavební beton)

Svislé nosné konstrukce

 • monolitické železobetonové a zděné z keramických bloků

Stropní konstrukce

 • monolitická železobetonová deska

Střešní plášť

 • foliová hydroizolace zatížená kačírkem

Fasáda

 • kontaktní zateplovací systém s minerální tepelnou izolací

Okna

 • plastová s izolačním dvojsklem a trojsklem, rám 5 komorový, barevný exteriér, interiér – bílá, křídla otevíravá, sklápěcí a pevná

Klempířské výrobky

 • oplechování je z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu

Technické zařízení budovy

 • kanalizace – dešťová, splašková
 • vodoinstalace – rozvody teplé a studené vody
 • vzduchotechnika – nucené odvětrání koupelen a WC
 • přívod pro digestoř
 • vytápění – bytové stanice LOGOaktiv od firmy Meibes
 • zdroj tepla – Plzeňská teplárenská – společná výměníková stanice

Společné prostory

Garáže

 • podlaha železobetonová
 • svislé konstrukce – pohledový beton
 • příprava pro kamerový systém
 • jednopruhová rampa řízená světelnou signalizací

Hlavní vstup

 • vstupní dveře hliníkové
 • generální klíč
 • domácí videotelefon
 • zvonkové tablo
 • panel poštovních schránek ve vstupní hale

Společné chodby

 • podlahy keramická dlažba
 • omítky vápencocementové
 • otěruvzdorná malba bílá

Vnitřní povrchy stěn a stropů

 • v technických místnostech omítky jednovrstvé hlazené
 • ostatní omítky v objektu jsou dvouvrstvé
 • otěruvzdorná malba bílá

Výtahy

 • dva osobní výtahy fy Schindler
 • lanové se strojovnou v šachtě
 • materiál nerez

Zámečnické výrobky

 • zábradlí
 • madla
 • čistící zóny
 • kryty odvodňovacího žlabu
 • s povrchovými úpravami

Osvětlení

 • v garážích, na chodbách a schodištích svítidla ovládaná pohybovými čidly, únikové cesty opatřeny nouzovými svítidly, kamerový systém

Pravidla pro provádění zákaznických změn v polyfunkčním domě Zlatá Belánka

Vážení zákazníci,

nabízíme Vám možnost provedení úpravy bytové/komerční jednotky a standardu, jejího provedení či vybavení.

Pro usnadnění procesu definice, zadání a provedení zákaznické změny jsou vytvořena tato Pravidla pro provádění zákaznických změn, která stanovují vedle mezních časových termínů pro jejich zadání (s ohledem na postup výstavby) rovněž podmínky, za kterých budou prováděny zákaznické změny. Po uzavření Dohody o rezervaci bytové/komerční jednotky a po úhradě rezervačního poplatku je budoucí kupující oprávněn předložit své požadavky na změny standardního provedení bytové/komerční jednotky.

Předkládané požadavky musí být v souladu s projektem

 • statiky domu
 • vnějšího vzhledu
 • výměry bytových/komerčních jednotek a společných prostor
 • společných vnitřních rozvodů instalací

Dále musí být v souladu

 • s podmínkami stanovenými stavebním povolením, obecně závaznými předpisy a obchodními podmínkami mezi budoucím prodávajícím a zhotovitelem stavby
 • s harmonogramem výstavby
 • s podmínkami realizace uzavřenými mezi budoucím prodávajícím a zhotovitelem stavby

–       s příslušnými stavebními normami ČSN popřípadě jinými předpisy a vyhláškami

Jakákoliv odchylka od těchto Pravidel je možná pouze po předchozí dohodě s budoucím prodávajícím.

1. Rozsah zákaznických změn

A.
výběr z položek nebo prvků standardního provedení bytové/komerční jednotky v sídle budoucího prodávajícího nebo u výhradních dodavatelů standardů a nadstandardů. Tento výběr nebude mít žádný vliv na standardní stavební dispozice jednotky, výměry obkladů a dlažeb, rozvody instalací a nebude vyžadovat konzultaci s projektantem nebo dodavatelem stavby ani nebude mít vliv na cenu. Realizace proběhne po dohodě smluvních stran o výběru standardního vybavení.
Předmět změny: standardní obklady, dlažby, podlahové krytiny, zařizovací předměty, vnitřní dveře včetně kování bez změny velikosti a způsobu otevírání a dispozic jednotlivých místností. Materiály vybrané u výhradních dodavatelů standardů a nadstandardů se považují za standardní, pokud jejich cena nepřekročí částku uvedenou v seznamu standardů.
Poplatek za zpracování zákaznické změny Typ A –  0,- Kč

B.
Předmět změny:
1) změna typu dveří (klasické otevírání x šoupačky), změna umístění a velikosti otvorů pro dveře
2) změna elektroinstalace
3) změna rozvodů vody
4) změna topení a vzduchotechniky
5) dispoziční změny vnitřních příček, stavební úpravy
6) další úpravy provedené nad rámec projektu

Jednorázový poplatek za zpracování zákaznické změny Typ B činí á 2.000,- Kč + DPH + úhrada nákladů spojených s realizací zákaznické změny dle předložené kalkulace. Poplatek bude účtován za změnu v každém bodě 1-6. Příklad: klient bude mít požadavek na změnu typu dveří a dále bude provedena změna elektroinstalace a odpadů. V tomto případě zaplatí klient na poplatcích za zákaznické změny 6 000,- Kč + DPH + náklady za realizaci.

Jednorázový poplatek slouží na pokrytí nákladů budoucího prodávajícího spojených s projednáním požadovaných změn, sepsáním změnového listu, zakreslením do projektové dokumentace, zkoordinováním jednotlivých řemesel a zanesením do podkladů pro zhotovitele.

Na základě odsouhlaseného změnového listu bude provedena cenová kalkulace, kterou obdrží budoucí kupující zdarma.

Za každou další variantu obsahu specifikace po podpisu změnového listu a zhotovení nové cenové kalkulace, uhradí budoucí kupující poplatek ve výši 2.000,- Kč + DPH. Zároveň bude uhrazen poplatek za konzultaci ve výši 1.500,- Kč + DPH. Poplatek za zpracování cenové kalkulace bude uhrazen zároveň v případě, že se specifikované změny na žádost budoucího kupujícího neuskuteční.

V rámci zákaznických změn lze provádět výběr materiálů pouze u výhradních dodavatelů určených budoucím prodávajícím a ve stejné nebo vyšší  kvalitě, ceně a v rozsahu popsaném v seznamu standardů. Pokud si budoucí kupující vybere materiál v nižší cenové nabídce než je standard, tento rozdíl ceny NEBUDE vyplácen, ani odečítán od celkové ceny bytové jednotky a je považován za standard, který je zahrnutý v ceně bytové jednotky. Náklady na realizaci zákaznických změn budou vyčísleny dle ceníku budoucího prodávajícího, který zákazník obdrží při jejich projednávání.

Při výběru materiálu u dodavatelů standardů a nadstandardů budoucí kupující obdrží:

 1. Koupelna, WC, chodby – specifikaci materiálů a zařizovacích předmětů
 2. Vnitřní dveře a podlahové krytiny – specifikaci materiálů a výrobků

Ze strany zhotovitele stavby není možné akceptovat jiného dodavatele matriálu, než který je jím určen.

Stavební, instalatérské, elektrotechnické aj. práce provádí výhradně zhotovitel stavby.

C.
V případě, že klient bude požadovat rozsáhlejší změny v jednotce, např. stavební úpravu prostoru ke komerčním účelům, bude klient odkázán na autora stavby projekční kancelář AVE architekt, kde si sám dohodne individuální cenu za zpracování či schválení projektové dokumentace k daným účelům.

2. Postup a pravidla při projednávání a realizaci zákaznických změn.

a) Na první schůzce budoucí kupující sdělí své případné požadavky na změny umístění vnitřních příček, velikosti dveřních otvorů v příčkách, změnu otevírání dveří, změnu elektroinstalace, odpadů, topení, dispoziční změnu koupelny atd. Tato změna bude zakreslena do projektové dokumentace a podepsána ve změnovém listě. Tato schůzka je zdarma, každá další konzultace je zpoplatněna částkou 1.500,- Kč + DPH. Zároveň bude budoucí kupující odeslán k výhradním dodavatelům standardů a nadstandardů (koupelna, podlaha, dveře).
b) Budoucí kupující bere na vědomí, že je povinen provést a odsouhlasit výběr materiálů u výhradních dodavatelů do 3 měsíců ode dne, kdy bude k dodavateli materiálu odeslán koordinátorem pro zákaznické změny. Kontakt na dodavatele materiálů obdrží budoucí kupující při první schůzce, kde jsou projednávány zákaznické změny, nebo e-mailem. Pokud tak budoucí kupující neučiní, bude byt zrealizován ve standardním provedení.
c) V případě, že budoucí kupující požádá o zákaznickou změnu po uplynutí stanoveného termínu, je budoucí prodávající oprávněn takové zákaznické změny odmítnout. Pokud přesto bude žádost budoucím prodávajícím přijata (po předchozím odsouhlasení zhotovitele stavby), budou do ceny zahrnuty náklady spojené se zdržením prací v bytové jednotce ve výši 4.000,- Kč + DPH a 2.000,- Kč + DPH za novou cenovou kalkulaci + náklady spojené s vlastní realizací této změny po termínu. V  žádném případě nesmí realizací této změny dojít k prodloužení termínu dokončení celé stavby.
d) Veškeré požadavky na změny budou zaznamenány na změnovém listě, případně na přílohách, které budou podepsané budoucím kupujícím. Tyto podklady budou sloužit pro zpracování kalkulace nákladů spojených s jejich realizací. O jakémkoliv požadavku na změnu musí být vždy informován koordinátor zákaznických změn.
e) Pokud provedení zákaznické změny bude vyžadovat součinnost ze strany budoucího kupujícího, bude budoucí prodávající resp. zhotovitel stavby s budoucím kupujícím, provedení zákaznické změny koordinovat.
f) V  případě odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní z důvodů ležících na straně budoucího kupujícího se náklady za již provedené změny, případně náklady na uvedení do původního stavu, zohlední v souladu s čl. X odst.1a) Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
g) V případě nepřiměřených a nemožných požadavků ze strany budoucího kupujícího, co se týče kvality prací, materiálů, rozsahu a termínu stavebních prací, technologických postupů aj., má budoucí prodávající právo nepodepsat Smlouvu o Smlouvě budoucí a pověřit zprostředkovatele, který byl zmocněn k převzetí rezervačního poplatku jeho jménem, aby okamžitě vrátil rezervační poplatek v plné výši budoucímu kupujícímu.

 

V Plzni dne 1.7.2017